انتقا دی بر وزارت آ موزش و پرورش | بلاگ

انتقا دی بر وزارت آ موزش و پرورش

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

 قالب ">گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
%AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

 مورد تا یید سازمان نوسا زی مدارس ووزارت آ موزش و پرورش با شد نه این که خا نه ی مسکو نی که 10 تا 15 نفر می توانند در آ ن زند گی کنند حدود 150 تا 200 دانش آموز را در این خا نه ها ی مسکو نی با متراژ پا یین قرار دادند به اصطلا ح آ موزش را متحول کند . به نظر من این کار فقط و فقط شا نه خا لی کردن از مسئو لیت محوله و خا لی کردن جیب مردم و پر کردن جیب بعضی ها شد ه است . به نظر من اگر قرار است تحولی رخ دهد و آ موزش و پرورش پیشر فت کند دولت ووزارت آموزش و پرورش به این آ سا نی به هر کس مجوز ند هد با ید اولا محل آ موزش را مورد تا یید قرا ر دهد و بعد مجوز بد هد . به نظر من اگر وزارت آ موزش و پرورش همین مدارس دولتی را با مشا رکت اولیا محل تقو یت کند به نظر من بهتر خوا هد بود . اگر مدارس کشور ما دارای کلا س ها ی هوشمند و کا رگا ه ها و ا زما یشگا ه ها ی مجهز و امکا نات رفا هی و ایاب و ذها ب در اختیا ر دانش آموز و همکا ران با شد و امکا نا ت ورزشی مثل سا لن و زمین مر غوب داشته با شد ما هم ما نند کشورهای پیشر فته ودر حا ل توسعه پیشر فت خواهیم کرد . این نظر من بود اگر قرار است آ موزش متحول شو د با ید این گو نه مدارس هم از امکا نا ت زیا دتری نسبت به مدارس داشته با شد و اگر قراراست امکا نا تش کم تر از مدارس دولتی با شد چه فرقی بین این گو نه مدارس است . این مسئله چند وقتی است که ذهن مرا به خود مشغول کرده که اگر تفا وتی نیست به مردم پیشنها د می کنم همان مدارس دولتی به مراتب صد برابر بهتر است . لا اقل محیط آ موزشی که بزر گ تر است و حیا ط برای استراحت دانش آموز دارد .  

انتقا د و پیشنها د درمورد مدارس غیر دولتی ,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1945 تاريخ : پنجشنبه 4 مهر 1392 ساعت: 1

آرشیو مطالب

نظر سنجی

آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :