تصا ویر خا طره انگیز از کتا ب فارسی دهه 60

ساخت وبلاگ

امکانات وب

 قالب ">گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
%AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

چکیده : من در این پست می خواهم چند تصویر از کتا ب فارسی اول دهه 60 برای کسا نی که دوست دارند تجدید خا ... با عنوان : تصا ویر خا طره انگیز از کتا ب فارسی دهه 60 بخوانید :

 پیشنها د دهند ه به دست اند ر کا ران تا لیف کتا ب می دهم درست است که علم و آموزش در حال دگرگو نی و پیشر فت است ولی از مطا لب آموزند ه قد یم هم استفا ده بکنند . یا یک انقا د دیگر کتا ب پا یه دو م از سال گذشته عوض شد ه بو د و لی در لا به لا ی مطالب پر از غلط املا یی و اشتبا ه چا پی فراوان بو د چرا ویراستا ر نگا هی عمیق به مطا لب نمی اندا زد . خلا صه سر شما رو به درد       نیا رم چکا ر می شود کرد . حا لا چند تصویر از کتا ب فا رسی دهه 60 می گذارم امید است مورد     تو جه قرار بگیر د و ما رو از نظرات سا زنده خودتا ن آ گا ه نما یید

 

 

 

 

 

کتا ب فارسی قد یم ، درس ها ی قدیم پا یه اول ، پا یه اول ابتد ا یی دهه 60,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 5803 تاريخ : يکشنبه 24 شهريور 1392 ساعت: 5

نظر سنجی

آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :