تصا ویر ی از ارگ تا ریخی شهر بلقیس اسفراین

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

   قالب ">گالری عکس
  قالب وبلاگ
  گالری عکس
  %AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
  گالری عکس
  دریافت همین آهنگ

  برچسب ها

   چون این اثر تا ریخی از خشت و گل به کا ر رفته است به مرور زمان بعضی از قسمت ها ی آ ن بر اثر با رند گی و 

  بعضی مشکلا ت دیگر که به آ ن رسید گی نشد ه بود ولی در سا ل ها ی اخیر مورد باز سا زی و مر مت سا زما ن 

  میراث فرهنگی قرار گر فته که در جا ی خودش از مسئو لین مربوطه نها یت تشکر و قدر دانی است که به فکر 

  با زسا زی و مر مت آن بو ده اند وتا جا یی که بعضی از قسمت ها ی دیوار ارگ مورد با زسا زی قرار گرفته است . 

  اگر این ارگ خشتی و گلی مورد مرمت قرار بگیرد با عث جذب توریست و صنعت گردشکری در کشور عزیزمان 

  ایران و بخصوص خراسا ن شما لی است و این در خور تو جه است . این شهر قد یمی در نوع خود یک مجمو عه 

  عظیم و بی نظیر در نوع خودش بو ده است به طوری که مسا حت آ ن با لغ بر 5 هکتا ر بو ده است دیوارهای دور 

  زمین ها ی کشاورزی نیز آ ثا ر آن با قی است یک  منطقه بسیار وسیع بوده که مردم برای کا رها ی روزمره از 

  شهر خا رج می شد ند و غروب به شهر بر می گشتند ودروازه ها ی شهر در شب بسته می شد ه است ودور 

  شهر را نیز خندق حفر کرده بودند تا از گزند دشمنا ن در اما ن با شند هر ضلع شهر به طور مثال ضلع شما لی 

  دارای یک درواز و ضلع ها ی دیگر نیز دارای درواز ه ها ی مختلف بوده ودر کنا ر هر دروازه برجک ها یی 

  درست کرده بودند که نگهبا نان نگهبا نی می دادند . تعداد 29 برج داشته است و ارتفا ع دیوارها ی شهر 

  حدود 13 تا 14 متر بوده است . قدمت این اثر تا ریخی به دوره ایلخا نان بر می گردد و ارگ تو سط افغا ن ها 

  به تصر ف در آ مده و به طور کلی تخریب گردیده است . این مختصری در با ره این ارگ تا ریخی می با شد 

  امید است مورد باز سا زی کا مل قرار بگیر د تا با عث رونق گردش گری در شهر مان بشود و به مسئولین 

  بازسازی هم خسته نبا شید می گویم و بخصوص کارکنا ن میراث فرهنگی شهر مان .

   

  عکس شما ره 2 

  عکس شما ره 3 

  عکس شما ره 4 

  عکس شما ره 5 

   

   عکس شما ره 6 

   

 • مطالب مرتبط
 • چند عکس از دانش آموزان دبستا ن شهید آیت اسفراین پا یه دوم (اردو )
 • تصویری از یکی از درس های فارسی دهه 60 در ایران
 • تصا ویر خا طره انگیز از کتا ب فارسی دهه 60
 • اصفها ن شهری تا ریخی و توریستی
 • چند تصویر جا لب از لا نه ی پر ند گان
 • عکسی از سد اسفراین
 • نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1850 تاريخ : پنجشنبه 24 مرداد 1392 ساعت: 2

  آخرین مطالب

  نظر سنجی

  آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :