40 نکته از ریا ضی چها رم

ساخت وبلاگ

امکانات وب

 قالب ">گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
%AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

چکیده : در این پست حدو د40 نکته از ریاضی پایه چها رم قرارمید هم امید وارم مورد مطا لعه بیش تر قرار بگیر د&nb... با عنوان : 40 نکته از ریا ضی چها رم بخوانید :
 6- به نقطه ی مشتر ک دو نیم خط در زاویه راس زاویه  می گو یند  . 
7- برای خواند ن و نوشتن زاویه حرف راس زاویه رادر وسط می نویسند . 
8- زاویه به زاویه راست و یا قا ءمه و تند و باز تقسیم می شو د . 
9- برای اندازه گیر ی زاویه راست یا قا ئمه از گو نیا استفا ده می شو د . 
10 -  زاویه تند از زاویه راست کو چک تر است  . 
11- زاویه ی باز از زاویه راست بزر گ تر است . 
12 – نیم ساز نیم خطی است که از راس زاویه می گذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی
تقسیم می کند .
13 – دو خط که زاویه ی بین آن ها راست باشد ، دو خط عمود برهم نامیده می شود .
14 – هر مثلثی که یکی از زاویه های آن قائمه باشد مثلث قائم الزاویه نامیده می شود .
15 – به بزرگترین ضلع مثلث قائم الزاویه وتر گویند .
16 – هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ذوزنقه نامیده می شود .
17 – فاصله ی دو خط موازی برابر است با فاصله ی یک نقطه از یک خط تا خط دیگر .
18 – عبارت هایی که درستی تقسیم را نشان می دهد عبارت های تقسیم نامیده می شوند .
( امتحان تقسیم )
19 – در تقسیم همیشه باقی مانده کوچکتر از مقسوم علیه است . این عبارت دوم تقسیم است .
20 – عبارت اول تقسیم ( خارج قسمت ضربدر مقسوم علیه به اضافه ی باقی مانده  ) مساوی
است با مقسوم .
21 – واحد اندازه گیری مایعات لیتر است مثل بنزین – نفت .
22 – به مستطیلی که ضلع های آن هم اندازه باشند مربع می گوییم .
23 – به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشند مربع می گوییم .
24 – اندازه ی دور هر شکل محیط آن شکل نامیده می شود .
25 – محیط مربع مساوی است با : اندازه ی یک ضلع ضربدر 4
26 – محیط لوزی برابر است با اندازه ی یک ضلع ضربدر 4
27 – محیط مثلث متساوی الاضلاع برابر است با : اندازه ی یک ضلع ضربدر 3
28 – برای اندازه گیری محیط مستطیل یا متوازی الاضلاع : اندازه ی دو ضلع متوالی را جمع
می کنیم و بعد حاصل را دو برابر می کنیم .
29 – اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشد .
30 – اعدادی هم بر 2 هم بر5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 باشد .
31 – اعدادی هم بر 2 هم بر5 و هم بر 10بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 باشد .
32 – برای نوشتن کسرهای مساوی صورت و مخرج را در یک عدد واحد مثل 2 ضرب می کنیم .
33 – در ساده کردن کسرها باید صورت و مخرج را به یک عدد مساوی تقسیم کنیم .
34 – از دو کسر که دارای مخرج های مساوی است آن کسری بزرگتر است که صورتش بیشتر باشد .
35 – از دوکسر که دارای صورت های مساوی هستند آن کسری بزرگتر است که مخرش کمتر باشد .
36 – کسرهایی که صورت و مخرج مساوی دارند مساوی هستند با 1 .
37 – مساحت هر مستطیل برابر است با حاصل ضرب طول در عرض
38 – مساحت مربع برابر است با حاصل ضرب اندازه ی یک ضلع در خودش .
39 – مساحت هر متوازی الاضلاع برابر است با حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن .
 
40 – مساحت هر مثلث برابر است با قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر 2 .
...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1284 تاريخ : يکشنبه 13 مرداد 1392 ساعت: 0

نظر سنجی

آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :