مطا لب آموزشی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

 قالب ">گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
%AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

 در این پست دو نوع پیک کلاس دوم ابتدایی قرار می دهم امیدوارم موردتوجه قرار بگیرد 

 

                                           دانلود در ادامه مطلب 

دانلود پیک هفته پایه دوم ابتدایی,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1094 تاريخ : چهارشنبه 4 دی 1392 ساعت: 3

در این پست از سا یت شا پر ک یک پیک مر بو ط به پا یه دوم ابتد ا یی 

دانلود کردم و برای استفا د ه و دانلود دانش آ موزان عزیز قرار می دهم امید است مورد تو جه قرار بگیر د        

                                                   

 s1.picofile.com/file/7976543973/peyke_adine_dovam_1392_7_26.zip.html    

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

دانلود پیک برای دانش آموزان پا یه دو م ابتد ا یی,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1349 تاريخ : يکشنبه 28 مهر 1392 ساعت: 4

 من در این پست قصد دارم چند انتقا د نسبت به وزارت آ موزش و پرورش در    رابطه با مدارس غیر انتفا عی  داشته با شم . به نظر بند ه اگر قرا راست مدارس و آ موزش پیشر فته ای داشته با شیم با ید برای مجوز دادن برای ایجا د مدارس   غیر انتفا عی ووارد شد ن بخش خصو صی در این را بطه خیلی سفت و سخت بگیر د و به این آ سا نی مجوز صا در نکند . مگر فلسفه ی ایجا د مدارس غیر انتفا عی این نیست که بخش خصو صی بتوا ند آ موزش را متحول و در این راه سهمی داشته با شد . مگر قرار نیست این مدارس با ید متفا وت از بخش دولتی و مدارس دولتی با شد . چرا وزارت آ موزش و پرورش برای هر کسی که اقدام به این کا ر می کند فوری مجوز صا در و این مدارس به صورت قا رچ گو نه افزون پیدا می کنند . آ یا فقط آ موزشی که با ید رایگان با شد به صورت پولی در آ مده است . به نظر من با ید این گو نه مدارس اولا 

انتقا د و پیشنها د درمورد مدارس غیر دولتی ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1948 تاريخ : پنجشنبه 4 مهر 1392 ساعت: 1

 من در این پست می خواهم چند تصویر از کتا ب فارسی اول دهه 60 برای کسا نی که دوست دارند تجدید خا طر ه کنند قراردهم هر چند که تحول و پیشرفت چیز خوبی است و جها ن و حتی آموزش امروزی سال به سال در حا ل دگرگو نی و تحول است وهر چند سال کتا ب ها ی جد ید با محتوا یا بی محتوا چا پ می شود می خواهم کسا نی که این کتا ب ها ی دهه 60 را خواند ه اند آ یا مطا لب آ ن رو فراموش کرده اند یا نه و لی حا لا چی . به نظر من کتا ب ها ی جد ید بی محتوا هستند و در س ها ی جد ید در دوره آموزش ابتد ا یی در کلیه پا یه ها به نظر م  محتوا ندارند حتی یک در س از کتا ب ها ی جد ید در ذهن ما با قی نمی ما ند از شما خواننده گرامی می پرسم آ یا این طور نیست . در این کتا ب ها ی دهه 60 در س ها یی در پا یه ها ی دیگر آموزشی بود مثل پا یه دو م تصمیم کبری ، برگ ریزان ، کوکب خانم ، چوپا ن دروغ گو ، حسنک کجا یی که در آ یند ه نزدیک در وبلا گم فارسی پا یه دوم رو قرار می دهم و با کتا ب جد ید مقا یسه کنید ببینید تفا وت از کجا تا به کجا ست . یا در پا یه سو م درسی داشتیم به نام دهقا ن فدا کا ر این در س یکی از آموزند ه تر ین در س ها در ابتد ا یی بود و هر پا یه به نو به خود مطلب با محتوا یی داشت ولی نمی دانم چرا دست اند ر کا ران تا لیف کتا ب در لا به لا ی مطا لب درسی امروز از آ ن در س ها را قرار ندادند  . این رو به عنوان یک 

 

کتا ب فارسی قد یم ، درس ها ی قدیم پا یه اول ، پا یه اول ابتد ا یی دهه 60,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 5802 تاريخ : يکشنبه 24 شهريور 1392 ساعت: 5

 خواص هندوانه  

مصرف روزانه اين ميوه از بروز ناراحتي قلبي پيشگيري مي کند.

ويتامين C وبتاکاروتن موجوددرهندوانه مانع از بروز هر نوع سرطان مي شود.

ليکوپن هندوانه با سرطان و آرتريت مقابله مي کند.

 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

    

هندوانه , خواص هندوانه,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1191 تاريخ : شنبه 2 شهريور 1392 ساعت: 0

دراین پست قصد دارم واحد شما رش را به نگا رش در بیا ورم تا دانش آموزان عزیز با انواع واحد ها آ شنا شو ند و بدانند که هر واحد برای چه نوع کا لا یا جسمی به کا ر می رود  

 واحد های شمارش

نام

واحد شمارش

خانه و مغازه

باب

كالاي بسته بندي شده

بار

كاغذ بدون جلد

برگ

دسته‌ي كاغذ

بند

قالي – پتو – فرش

تخته

پارچه

توپ

فشنگ

تير

شيشه و آينه

جام

كفش، جوراب ، دستكش

جفت

كتاب

جلد

مداد، قرقره ، دكمه و ...

جين

قرص ، قند ، آب نبات

حب

فيلم ، لاستيك ، چاه

حلقه

مبل ، ظروف

دست

راديو ، تلويزيون ، دوربين

دستگاه

گل و گياه

دسته

بسته هاي ۱۲ تايي

دوجين

مغازه

دهنه

حيوانات اهلي

رأس

قنات ، گردن بند

رشته

انواع پول فلزي

سكه

لامپ ، شمع

شعله

ظروف مايعات

شيشه

پارچه

طاقه

توپ ، تانك

عراده

چند عدد گردو

فال

هواپيما و كشتي

فروند

چك ، سفته ، اسناد

فقره

چاقو ، تفنگ ، مسلسل

قبضه

 

واحد شما رش , شما رش وسا یل ,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 981 تاريخ : شنبه 2 شهريور 1392 ساعت: 0

 دراین پست قصد دارم یک مکا ن تا ریخی به نام ارگ بلقیس که در شهراسفراین 

قراردارد برای بازدید کنند گان از وبلا گ و آشنا یی با این اثر تا ریخی چند جمله به نگا رش در

بیاورم این اثر تا ریخی در زمان خودش یکی از بزرگ ترین شهر ها ی خشتی و گلی بعد از ارگ بم است . ارگ بلقیس در منا بع قدیمی به نا رین قلعه معروف بوده است .این اثر در سال 1380

جز ء آثار ملی به ثبت رسیده است .

عکس , عکس شهر بلقیس , عکس شهر بلقیس اسفراین ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1894 تاريخ : پنجشنبه 24 مرداد 1392 ساعت: 2

در این پست حدو د40 نکته از ریاضی پایه چها رم قرارمید هم امید وارم مورد مطا لعه بیش تر قرار بگیر د 

1- پا ره خط فقط یک نقطه ی و سط دارد .

2- برای کشید ن یک خط راست کا فی است دو نقطه از آ ن را داشته با شیم . 

3- نیم خط قسمتی از خط راست است که ابتد ای آن مشخص ولی انتهای آن مشخص نبا شد .فقط از یک طرف 

ادامه پیدا کند .

4-  پا ره خط قسمتی از خط راست است که ابتدا و انتها ی آ ن مشخص با شد و ما نتوانیم آ ن را ادامه دهیم 

5- هر زاویه هز دو نیم خط تشکیل شد ه است  . 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1276 تاريخ : يکشنبه 13 مرداد 1392 ساعت: 0

 خوش خط و خا ل ترین ما رها ی جها ن 

در این پست می خواهم چند ما رسمی جها ن را به شما معر فی کنم  و تو ضیحا ت کو تا هی در این مورد بنویسم 

ما رها اغلب مو جودات زهر آ لود و کشند ه ای هستند که بر خی از ا ن ها ظا هر ی رنگا رنگ , جذا ب و فریبند ه 

دارند .در بسیا ری از موارد برای ما رها از صفت خوش خط و خا ل استفا ده می شو د 

1- بوا زمردین  : بسیا ری از گو نه های ما ر بوا ما نند عکس زیر غیر سمی و رنگین هستند ودر جنگل ها ی بارانی 

جنو ب آمریکا یا فت می شود طول نوع با لغ آن 1/8 متر و دندا ن های جاو یی بسیا ر پیشر فته ای دارد که بسیار 

بزرگ تر از دندا ن ها ی دیگر ما رها ی غیر سمی است 

خوش خط و خال ترین مارهای جهان + تصاویر

...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1845 تاريخ : يکشنبه 30 تير 1392 ساعت: 3

 به جای خسته نباشید؛ بگوییمخدا قوت

 به جای دستت درد نکنه؛ بگوییمممنون از محبتت- سلامت باشی

  به جای گرفتارم؛ بگوییم‌در فرصت مناسب با شما خواهم بود

 به جای دروغ نگو؛ بگوییمراست می گی؟ راستی؟

 به جای خدا بد نده؛ بگوییمخدا سلامتی بده

 به جای قابل نداره؛ بگوییمهدیه برای شما

 به جای شکست خورده؛ بگوییمبا تجربه

 به جای مگه مشکل داری؛ بگوییممگه مسئله ای داری؟

 به جای فقیر هستم؛‌بگوییمثروت کمی دارم

 به جای بد نیستم؛ بگوییم:‌ خوب هستم

 به جای بدرد من نمی خورد؛ بگوییممناسب من نیست

 به جای مشکل دارم؛ بگوییممسئله دارم

 به جای جانم به لبم رسید؛ بگوییمخیلی راحت نبود

 به جای فراموش نکنی؛ بگوییمیادت باشه

 به جای داد نزن؛‌ بگوییمآرام باش

 به جای من مریض و غمگین نیستم؛‌ بگوییم:‌ من سالم و با نشاط هستم

 به جای غم آخرت باشد؛ بگوییم: شما را در شادی ها ببینم

به جای ببخشیدمزاحمتون شدم؛بگوییماز این که وقت خود را در اختیار من گذاشتید متشکرم

...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1026 تاريخ : دوشنبه 24 تير 1392 ساعت: 3

نظر سنجی

آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :

close
تبلیغات در اینترنت