مکا ن ها ی تا ریخی ایران

ساخت وبلاگ

امکانات وب

 قالب ">گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
%AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : عکسی از مقبره حا فظ شیرازی بخوانید :

عکس از مقبره حا فظ شیرازی مقبر ه این شا عر نامدار در شهر شیراز قرار دارد و یک کتا ب معروف به نا م دیوان 

حا فظ دارد اکثر فا ل ها یی که مر دم برای خود می گیر ند از روی همین کتا ب دیوان حا فظ می با شد 

عکس از مقبره حافظ شیرازی,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 870 تاريخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 ساعت: 19
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : جمله ای که در روی مو نوشته شده است بخوانید :

 در این قسمت می خواهم جا لب ترین شاهکارجها ن و یکی ازشکفت آوترین کا ر بشر را تو ضیح بد هم و آ ن اینکه  در روی یک تا ر مو جمله ای نوشته شده است وزیر میکروسکو ب قرار داده شده است (( به جهت دانستن حکمت و عدل و برای فهماند ن کلما ت فطا نت )) و در معرض دید عمو م قرار داد ه شده است و یک چیز دیگر این که کو چک ترین کتا ب جها ن به وزن 7/. هفت دهم گرم که

تصویر آن ها در ذیل ادامه مطلب می آ ید یاد آوری می کنم که این دو اثر تا ریخی در کلیسا ی وانک در شهر اصفها ن قرار دارد و اگر گذر شما به شهر اصفها ن افتا د ازاین اثر تا ریخی حتما دید ن فرما یید  

 

نوشته برروی مو ، کلیسا ، کلیسا ی وانک ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1999 تاريخ : جمعه 22 شهريور 1392 ساعت: 3
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : اصفها ن شهری تا ریخی و توریستی بخوانید :

   یکی از تا ریخی ترین و زیبا ترین شهر ها ی جها ن به نظرم اصفها ن ایرا ن است که به نصف جها ن معرو ف 

است بگذریم از ین که تا یک آدرس رو پیدا می کنی با ید از هفت خوان رستم رد بشی چرا که پرسید ن آدرس در 

اصفها ن یکی از سخت ترین کا رها است ولی در عین حا ل یکی از زیبا ترین شا هکا رها ی تا ریخ ایران در این شهر 

همان میدان اما م یا سی وسه پل یا حمام علیقلی آ قا و یا منبت کا ری و مس کوبی این شهر است در این پست چند عکس 

از شهر اصفها ن قرار می دهم 

اصفها ن , دید نی اصفها ن , اثر تا ریخی اصفها ن , میدان امام ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1407 تاريخ : چهارشنبه 20 شهريور 1392 ساعت: 20
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : دید نی ترین غار جها ن بخوانید :
  امروز می خواهم در با ره ی دید نی تر ین و شگفت انگیز ترین غا رها ی جها ن که در همین ایران عزیز مان ودر شهر همدان واقع شد ه است چند مطلبی را به نگا رش در بیاورم این غا ر در حدود60 کیلو متر ی شهر همدان ودر شهر گل تپه همدان قرار دارد و هر سال پذیرای هزاران ایرانی مشتا ق و توریست ها قرار می گیر د این غار در سال 1346 تو سط چها ر نفراز کوهنوردان همدانی دروازه آن گشوده شد ه است طبق اطلا عا تی که به دست آمد ه                                                                                                                                
غار , غار علی صدر , همدا ن , قند یل , ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 2669 تاريخ : سه شنبه 19 شهريور 1392 ساعت: 1
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : چند عکس از جا های دید نی ایران بخوانید :

 با سلا م خد مت دو ستا ن و با زدید کنند گان عزیز من در این پست قصد دارم چند عکس از جا ها ی دید نی ایرا ن را که در مسا فرت تا بستا ن امسا ل گرفتم برای با زدید کنند گان و دانش آموزان گرامی قرار دهم امید است مورد تو جه دو ست دارا ن ایرا ن زمین با فرهنگ و تا ریخ چند هزار سا له قرار بگیر د      

        تصویر زیر از صحرای طبس ایران 

مکا ن تا ریخی ایران , صحرای طبس , خط میخی ,نقش رستم , ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1801 تاريخ : سه شنبه 19 شهريور 1392 ساعت: 1
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : چند عکس از تخت جمشید و پا سار گا د بخوانید :
من این عکس ها را در مسافرت تا بستان از این اثر تا ریخی و گران بها ایران عزیز مان گرفتم و در این پست قرار دادم چرا که هر روز توریست ها ی 
 بیشما ری از ایران خودمان و کشور ها ی دور و نز دیک جهت با زدید از 
این اثر تا ریخی به شیراز مراجعه  می کنند    
 
مکا ن تا ریخی , تخت جمشید , پا سا رگا د ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1157 تاريخ : چهارشنبه 20 شهريور 1392 ساعت: 20
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : بند نا در بخوانید :

    در این پست قصد دارم عکسی از بند نا در که در تا بستان سا ل 92 به اتفا ق تعدادی از همکا ران جهت  

 با زدید از اماکن تا ریخی شهر توریستی کلا ت  نا دری به آ ن شهر سفر کردم در این جا قرار بدهم  امید است 

مورد تو جه قرار بگیر د . این  بند در میا ن دشت کلا ت ودر مسیر رودخا نه ی  ژرف که از غرب به شرق   جا ری 

 است . بر پا شد ه است سا ختما ن آ ن از سنگ و سا رو ج سا خته شده است  ارتفا ع آ ن از بستر رودخا نه 25 

 متر و عرض آ ن بین 7 تا 12 متر امتداد دارد سه دهنه بزر گ بر بد نه سد قرار دارد که به تقسیم آ ب برای 

کا ر کشا ورزی می پرداخته است . 

 

 

 

 

 

 

بند نا دری , کلا ت نا در , دژ نا در , کا خ خورشید ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1403 تاريخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 4

نظر سنجی

آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :