مدرسه امروز
مدرسه دیروز و امروزو فردا
نگارش در تاريخ جمعه 11 ارديبهشت 1394 توسط مسعود شکو هی فر

 در این پست یک نمو نه آزمون تستی پا یه دو م ابتد ا یی قرار مید هم  امید است مورد تو جه قرار بگیر د 

 

                            دا نلو د 

http://s4.picofile.com/file/8185881500/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.rar.html

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 46
برچسب ها : دانلود آزمو ن تستی پا یه دوم ,

نگارش در تاريخ جمعه 11 ارديبهشت 1394 توسط مسعود شکو هی فر

 دراین پست یک آزمو ن از کل کتا ب ها ی دو م ابتد ا یی قرار مید هم امیدوارم مورد تو جه دانش آموزان عزیز قرار بگیرد 

                                            دانلو د                              

 http://s4.picofile.com/file/8185877734/farvar_din.pdf.html

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 28
برچسب ها : دانلود یک آزمو ن از کل کتا ب ها ی دوم ابتدا یی,

نگارش در تاريخ جمعه 11 ارديبهشت 1394 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست دو عکس از دانش آموزان پا یه دو م ابتدا یی شهید آیت کلاس خودم قرار مید هم امیدوارم مورد استفا ده خانواده ها ی محتر م قرار بگیر د 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 35
برچسب ها : دو تصویر از روز اردو دانش آموزان پا یه دوم ابتدا یی شهید آیت ,

نگارش در تاريخ پنجشنبه 30 بهمن 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آ زمون فا رسی  بنویسیم  دو م ابتد ا یی قرار می دهم  امید وارم مورد تو جه دانش آموزا ن قرا ر بگیر د  لا زم به یا د ا وری است  که برا ی استفا ده از این آ زمون ودانلو د آ ن با ید نر م افزار پی دی اف  داشته با شید  

 

                                                         

                                      دا نلو د بنویسیم دو م  ابتد ا یی 

http://s4.picofile.com/file/8172045868/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf.html

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 115
برچسب ها : دانلود آزمون بنویسیم دو م ابتد ا یی ,

نگارش در تاريخ چهارشنبه 15 بهمن 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آزمون ریا ضی پا یه دو م ابتد ا یی می دهم امید است مور د تو جه دانش آموزان و اولیا گرامی قرار بگیر د لازم به ذکر است برای دانلود با ید نر م افزار winrar 

داشته با شید 

                                                دا نلو د ریا ضی دو م ابتد ا یی 

http://s5.picofile.com/file/8168313334/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_.rar.html

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 137
برچسب ها : دانلود ریاضی دو م ابتد ا یی,

نگارش در تاريخ چهارشنبه 15 بهمن 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آ زمون مد اد کا غذ ی علو م ابتد ا یی جهت استفا د ه ی دانش آموزا ن گرا می قرا ر  می د هم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د 

 

                                           دا نلود علو م  دو م ابتد ا یی             

http://s5.picofile.com/file/8168311034/Oloom_2Eb_Bahman_Dabestaneeshgh.rar.html

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 129
برچسب ها : د انلود علو م دوم ابتد ا یی ,

نگارش در تاريخ چهارشنبه 17 دی 1393 توسط مسعود شکو هی فر

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : اخبا ر , | بازدید : 149
برچسب ها : عنوان,

نگارش در تاريخ سه شنبه 16 دی 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آزمون املا پا یه دوم ابتدا یی قرار می دهم امیدوارم مورد تو جه دانش آموزان قرار بگیرد 

 

 

                                                                         دانلود 

http://s4.picofile.com/file/8162122226/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7_%DB%8C%DB%8C.rar                           

                                               تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 152
برچسب ها : ,

نگارش در تاريخ سه شنبه 16 دی 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه پیک پا یه دوم ابتد ا یی جهت استفا ده ی دانش آموزان و همکا ران گرامی قرار می دهم 

امیدوارم مورد تو جه قرار بگیر د . لازم به ذکر است با ید از حا لت زیپ شد ه خا رج نمود و سپس استفا ده کرد 

 

 

                              دانلود یک نمو نه پیک دوم  ابتدا یی 

http://s4.picofile.com/file/8162119892/sibe_ghermez_7_92.rar.html

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 136
برچسب ها : دانلود یک نمو نه پیک پا یه دوم ابتد ا یی ,

نگارش در تاريخ پنجشنبه 27 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آزمون ریا ضی دو م ابتد ا یی قرار می د هم امید است مورد تو جه 

همکا ران و دانش آموزا ن و اولیا گرامی قرار بگیر د . لا زم به دکر است فا یل مذ کور به صورت  فشر د ه قرا ردا د ه شد  ه است بعد از این که دا نلود شد با ید نر م افزار win rare داشته 

با شید تا از حا لت زیپ شد  ه خا رج نما یید و همچنین نرم افزار پی دی اف هم روی را یا نه 

شما نصب با شد  

                                                   دا نلود  

http://s5.picofile.com/file/8158088326/930915.rar.html

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م , | بازدید : 172
برچسب ها : د انلود ریا ضی دوم ابتد ا یی ,

عکس شما ره 1


ادامه مطلب...

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 248
برچسب ها : عکس دانش آموزان پا یه دو م ابتد ایی شهید آ یت ,

نگارش در تاريخ پنجشنبه 27 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آزمون علمی پا یه دو م ابتد ا یی قرار می د هم امید وارم مورد        تو جه قرا ر بگیرد لا زم به ذکر است برای دانلود این آزمون با ید هم نر م افزار winrar و        نرم افزار adob reaider یا هما ن پی دی اف را داشته با شید

                               دا نلود  آزمون علمی دوم ابتد ا یی                                          http://s5.picofile.com/file/8158073868/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_www_nazak_ir.rar.html

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 147
برچسب ها : دانلود آزمون علمی دو م ابتد ا یی,

نگارش در تاريخ چهارشنبه 12 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه ارزشیا بی اجتما عی سو م قرار می دهم امید است مورد تو جه قرار بگیر د 

 

 

                                                         دانلود 

http://s5.picofile.com/file/8155136676/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%B9%DB%8C_%D8%B3%D9%88_%D9%85.pdf.html

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آ زمون ها پا یه سو م ابتد ا یی,دانلود ها 14, | بازدید : 198
برچسب ها : دانلود ارزشیا بی اجتما عی سو م ابتدا یی ,

نگارش در تاريخ چهارشنبه 12 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

عکس از مقبره حا فظ شیرازی مقبر ه این شا عر نامدار در شهر شیراز قرار دارد و یک کتا ب معروف به نا م دیوان 

حا فظ دارد اکثر فا ل ها یی که مر دم برای خود می گیر ند از روی همین کتا ب دیوان حا فظ می با شد 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : مکا ن ها ی تا ریخی ایران , | بازدید : 196
برچسب ها : عکس از مقبره حافظ شیرازی,

نگارش در تاريخ چهارشنبه 12 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : دانستنی ها , | بازدید : 197
برچسب ها : یک مطلب جالب,

نگارش در تاريخ سه شنبه 11 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

عکس شما ره 1


ادامه مطلب...

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 330
برچسب ها : عکس مراسمات شهید آیت ,

نگارش در تاريخ سه شنبه 11 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

یکی از روش های جد ید در جمع ها ی دورقمی یا تفریق دورقمی جمع و تفر یق ها ی تقر یبی است که در  

عد د ها ی دو رقمی و سه رقمی بر مبنا ی 10 است و برای استفا د ه ی دانش آموزا ن این جدول تقر یبی را قرار می د هم امید وارم مورد تو جه و دقت قرار بگیر د و دانش آموزا ن عز یز بتو ا نند از این جدو ل  استفا د ه بکنند 

 

   

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : دانستنی ها ,عکس , | بازدید : 188
برچسب ها : جدول اعداد تقریبی ,

نگارش در تاريخ سه شنبه 11 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 217
برچسب ها : عکس اهرام ثلا ثه,

نگارش در تاريخ دوشنبه 10 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه ارزشیا بی مها رت نوشتا ری پا یه دوم ابتدا یی جهت دانلود و             استفا ده ی دانش آموزان قرار مید هم امیدوارم مورد تو جه قرار بگیر د برای دانلود فقط           نرم افزار word باید داشته با شید 

 

                                 دانلوذ مها رت نوشتا ری 

http://s5.picofile.com/file/8154770026/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%A7_%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A7_%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_1.docx.html

 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 230
برچسب ها : دانلود مهارت نوشتا ری دوم ابتدا یی ,

نگارش در تاريخ يکشنبه 9 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر


ادامه مطلب...

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 222
برچسب ها : عکس دسته جمعی از دانش آموزان پا یه دوم ابتد ا یی شهید آیت اسفراین,

نگارش در تاريخ يکشنبه 9 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر


ادامه مطلب...

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 209
برچسب ها : چند عکس از برگزاری مانور زلزله در دبستا ن شهید آیت ,

نگارش در تاريخ پنجشنبه 6 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آزمون ریا ضی پا یه دو م ابتد ا یی قرار می دهم امیدوارم مورد تو جه دانش آموزان عزیز و اولیا گرامی قرار بگیر د 

 

http://s5.picofile.com/file/8154030476/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%DB%8C.docx.html

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 255
برچسب ها : دانلود آزمون ریاضی دوم ابتدا یی,

نگارش در تاريخ چهارشنبه 5 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست چند نمو نه  از در س ها ی پا یه دو م ابتد ا یی دهه 60 قرار می دهم فقط جهت  تجد ید خا طره شما اولیا  گرامی و دانش آموزان با این نو ع در س ها نیز آ شنا شو ند 


ادامه مطلب...

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 244
برچسب ها : تصویر چند نمو نه از در س ها ی پا یه دوم ابتدا یی دهه 60 ,

نگارش در تاريخ پنجشنبه 6 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

به منظور استفا ده بهینه دانش آ موزان از نمو نه سوالا ت  و آشنا یی هر چه بهتر دانش آموزان عزیز با انواع ارزشیا بی ها یک نمو نه پیک  آدینه قرار می دهم  امیدوارم مورد تو جه قرار بگیر د  ضمنا از اولیا گرامی خواهشمند است  نقطه نظرات در ذیل  این پست فراموش  نشو د 

http://s5.picofile.com/file/8153831850/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html  یک نمو نه پیک دوم  ابتد ا یی

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 231
برچسب ها : دانلود یک نمو نه پیک پا یه دوم ابتد ا یی ,

نگارش در تاريخ پنجشنبه 6 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست  یک نمو نه آزمون ریا ضی پا یه دوم ابتدا یی قرار می دهم امید وارم  مورد تو جه  قرار بگیر د و داش آموزان بتوا نند از این آ زمون ها استفا ده کنند و هم چنین خانواده ها نیز با انواع سوالا ت امتحا نی آ شنا شو ند  

http://s5.picofile.com/file/8153829718/%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D8%A7_%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF_%D8%A7_%DB%8C%DB%8C.docx.html    دانلود آزمون ریا ضی دو م ابتد ا یی 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 220
برچسب ها : دانلود یک نمو نه ریا ضی دوم ابتد ا یی,

نگارش در تاريخ يکشنبه 2 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آزمون علو م تجربی پا یه ششم ابتد ا یی قرار می دهم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د 

http://s5.picofile.com/file/8153305542/pdf_3_pdfwee.pdf.html  : دانلود   آزمو ن علو م پا یه ششم 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 226
برچسب ها : دانلود آزمون علو م پا یه ششم ,

نگارش در تاريخ يکشنبه 2 آذر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آزمون بنویسیم پا یه اول ابتدا یی قرار مید هم امیدوارم مورد تو جه اولیا و دانش آموزان دبستا ن خودما ن قرار بگیرد 

http://s5.picofile.com/file/8153306100/_%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84ab_ab_blogfa_com.doc.html  دا نلود آزمون بنویسیم  پا یه اول 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 263
برچسب ها : دانلود آ زمون مداد کاغذی پا یه اول ا بتدا یی ,

نگارش در تاريخ جمعه 16 آبان 1393 توسط مسعود شکو هی فر
وبلاگ همکار گرامی پایه ششم اقای قندی دراین وبلاگ پیوند خورده است دانش اموزان پایه ششم می توانند از مطالب ریاضی که همکار گرامی قرار داده اند استفاده بهینه داشته باشید

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : اخبا ر , | بازدید : 250
برچسب ها : ,

نگارش در تاريخ دوشنبه 12 آبان 1393 توسط مسعود شکو هی فر

در این پست چند عکس از دانش آموزان دبستا ن شهید آیت  قرار میدهم که به منا سبت  ایا م شها دت  سالا ر شهیدان  امام حسین در محل آموزشگاه مذکور برگزار گرد ید قرار می دهم امیدوارم مورد توجه  دانش آموزان عزیز قرار بگیر د

 


ادامه مطلب...

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 416
برچسب ها : چند عکس از دانش آموزان شهید آیت مراسم محرم ,

نگارش در تاريخ شنبه 26 مهر 1393 توسط مسعود شکو هی فر

به منظور استفا ده ی همکا ران جدول بودجه بند ی کتا ب های  پا یه اول ودو م را برای دانلود قرار دادم که همکا ران می توانند آن را دانلود کنند 

http://s5.picofile.com/file/8146638900/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7.pdf.html پایه اول 

http://s5.picofile.com/file/8146639418/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html  پا یه دوم 

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 262
برچسب ها : ,

اسلایدر