در این پست یک نمو نه آ زمون فا رسی  بنویسیم  دو م ابتد ا یی قرار می دهم  امید وارم مورد تو جه دانش آموزا ن قرا ر بگیر د  لا زم به یا د ا وری است  که برا ی استفا ده از این آ زمون ودانلو د آ ن با ید نر م افزار پی دی اف  داشته با شید  

 

                                                         

                                      دا نلو د بنویسیم دو م  ابتد ا یی 

http://s4.picofile.com/file/8172045868/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 76
برچسب ها : دانلود آزمون بنویسیم دو م ابتد ا یی ,

تاريخ : پنجشنبه 30 بهمن 1393 | 23 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون ریا ضی پا یه دو م ابتد ا یی می دهم امید است مور د تو جه دانش آموزان و اولیا گرامی قرار بگیر د لازم به ذکر است برای دانلود با ید نر م افزار winrar 

داشته با شید 

                                                دا نلو د ریا ضی دو م ابتد ا یی 

http://s5.picofile.com/file/8168313334/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_.rar.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 102
برچسب ها : دانلود ریاضی دو م ابتد ا یی,

تاريخ : چهارشنبه 15 بهمن 1393 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آ زمون مد اد کا غذ ی علو م ابتد ا یی جهت استفا د ه ی دانش آموزا ن گرا می قرا ر  می د هم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د 

 

                                           دا نلود علو م  دو م ابتد ا یی             

http://s5.picofile.com/file/8168311034/Oloom_2Eb_Bahman_Dabestaneeshgh.rar.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 98
برچسب ها : د انلود علو م دوم ابتد ا یی ,

تاريخ : چهارشنبه 15 بهمن 1393 | 0 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : اخبا ر , | بازدید : 127
برچسب ها : عنوان,

تاريخ : چهارشنبه 17 دی 1393 | 0 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون املا پا یه دوم ابتدا یی قرار می دهم امیدوارم مورد تو جه دانش آموزان قرار بگیرد 

 

 

                                                                         دانلود 

http://s4.picofile.com/file/8162122226/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7_%DB%8C%DB%8C.rar                           

                                               تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 118
برچسب ها : ,

تاريخ : سه شنبه 16 دی 1393 | 23 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه پیک پا یه دوم ابتد ا یی جهت استفا ده ی دانش آموزان و همکا ران گرامی قرار می دهم 

امیدوارم مورد تو جه قرار بگیر د . لازم به ذکر است با ید از حا لت زیپ شد ه خا رج نمود و سپس استفا ده کرد 

 

 

                              دانلود یک نمو نه پیک دوم  ابتدا یی 

http://s4.picofile.com/file/8162119892/sibe_ghermez_7_92.rar.html

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 103
برچسب ها : دانلود یک نمو نه پیک پا یه دوم ابتد ا یی ,

تاريخ : سه شنبه 16 دی 1393 | 23 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون ریا ضی دو م ابتد ا یی قرار می د هم امید است مورد تو جه 

همکا ران و دانش آموزا ن و اولیا گرامی قرار بگیر د . لا زم به دکر است فا یل مذ کور به صورت  فشر د ه قرا ردا د ه شد  ه است بعد از این که دا نلود شد با ید نر م افزار win rare داشته 

با شید تا از حا لت زیپ شد  ه خا رج نما یید و همچنین نرم افزار پی دی اف هم روی را یا نه 

شما نصب با شد  

                                                   دا نلود  

http://s5.picofile.com/file/8158088326/930915.rar.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م , | بازدید : 137
برچسب ها : د انلود ریا ضی دوم ابتد ا یی ,

تاريخ : پنجشنبه 27 آذر 1393 | 20 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

عکس شما ره 1ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 194
برچسب ها : عکس دانش آموزان پا یه دو م ابتد ایی شهید آ یت ,

تاريخ : پنجشنبه 27 آذر 1393 | 19 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون علمی پا یه دو م ابتد ا یی قرار می د هم امید وارم مورد        تو جه قرا ر بگیرد لا زم به ذکر است برای دانلود این آزمون با ید هم نر م افزار winrar و        نرم افزار adob reaider یا هما ن پی دی اف را داشته با شید

                               دا نلود  آزمون علمی دوم ابتد ا یی                                          http://s5.picofile.com/file/8158073868/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_www_nazak_ir.rar.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 114
برچسب ها : دانلود آزمون علمی دو م ابتد ا یی,

تاريخ : پنجشنبه 27 آذر 1393 | 18 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه ارزشیا بی اجتما عی سو م قرار می دهم امید است مورد تو جه قرار بگیر د 

 

 

                                                         دانلود 

http://s5.picofile.com/file/8155136676/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%B9%DB%8C_%D8%B3%D9%88_%D9%85.pdf.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آ زمون ها پا یه سو م ابتد ا یی,دانلود ها 14, | بازدید : 163
برچسب ها : دانلود ارزشیا بی اجتما عی سو م ابتدا یی ,

تاريخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

عکس از مقبره حا فظ شیرازی مقبر ه این شا عر نامدار در شهر شیراز قرار دارد و یک کتا ب معروف به نا م دیوان 

حا فظ دارد اکثر فا ل ها یی که مر دم برای خود می گیر ند از روی همین کتا ب دیوان حا فظ می با شد امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : مکا ن ها ی تا ریخی ایران , | بازدید : 156
برچسب ها : عکس از مقبره حافظ شیرازی,

تاريخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 | 19 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : دانستنی ها , | بازدید : 170
برچسب ها : یک مطلب جالب,

تاريخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 | 19 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

عکس شما ره 1ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 225
برچسب ها : عکس مراسمات شهید آیت ,

تاريخ : سه شنبه 11 آذر 1393 | 23 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

یکی از روش های جد ید در جمع ها ی دورقمی یا تفریق دورقمی جمع و تفر یق ها ی تقر یبی است که در  

عد د ها ی دو رقمی و سه رقمی بر مبنا ی 10 است و برای استفا د ه ی دانش آموزا ن این جدول تقر یبی را قرار می د هم امید وارم مورد تو جه و دقت قرار بگیر د و دانش آموزا ن عز یز بتو ا نند از این جدو ل  استفا د ه بکنند 

 

   

 امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : دانستنی ها ,عکس , | بازدید : 150
برچسب ها : جدول اعداد تقریبی ,

تاريخ : سه شنبه 11 آذر 1393 | 20 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 177
برچسب ها : عکس اهرام ثلا ثه,

تاريخ : سه شنبه 11 آذر 1393 | 19 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه ارزشیا بی مها رت نوشتا ری پا یه دوم ابتدا یی جهت دانلود و             استفا ده ی دانش آموزان قرار مید هم امیدوارم مورد تو جه قرار بگیر د برای دانلود فقط           نرم افزار word باید داشته با شید 

 

                                 دانلوذ مها رت نوشتا ری 

http://s5.picofile.com/file/8154770026/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%A7_%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A7_%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_1.docx.html

 امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 188
برچسب ها : دانلود مهارت نوشتا ری دوم ابتدا یی ,

تاريخ : دوشنبه 10 آذر 1393 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 190
برچسب ها : عکس دسته جمعی از دانش آموزان پا یه دوم ابتد ا یی شهید آیت اسفراین,

تاريخ : يکشنبه 9 آذر 1393 | 21 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 172
برچسب ها : چند عکس از برگزاری مانور زلزله در دبستا ن شهید آیت ,

تاريخ : يکشنبه 9 آذر 1393 | 21 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون ریا ضی پا یه دو م ابتد ا یی قرار می دهم امیدوارم مورد تو جه دانش آموزان عزیز و اولیا گرامی قرار بگیر د 

 

http://s5.picofile.com/file/8154030476/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%DB%8C.docx.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 222
برچسب ها : دانلود آزمون ریاضی دوم ابتدا یی,

تاريخ : پنجشنبه 6 آذر 1393 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست چند نمو نه  از در س ها ی پا یه دو م ابتد ا یی دهه 60 قرار می دهم فقط جهت  تجد ید خا طره شما اولیا  گرامی و دانش آموزان با این نو ع در س ها نیز آ شنا شو ند ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 206
برچسب ها : تصویر چند نمو نه از در س ها ی پا یه دوم ابتدا یی دهه 60 ,

تاريخ : چهارشنبه 5 آذر 1393 | 20 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

به منظور استفا ده بهینه دانش آ موزان از نمو نه سوالا ت  و آشنا یی هر چه بهتر دانش آموزان عزیز با انواع ارزشیا بی ها یک نمو نه پیک  آدینه قرار می دهم  امیدوارم مورد تو جه قرار بگیر د  ضمنا از اولیا گرامی خواهشمند است  نقطه نظرات در ذیل  این پست فراموش  نشو د 

http://s5.picofile.com/file/8153831850/%D9%BE%DB%8C%DA%A9_%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html  یک نمو نه پیک دوم  ابتد ا ییامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 196
برچسب ها : دانلود یک نمو نه پیک پا یه دوم ابتد ا یی ,

تاريخ : پنجشنبه 6 آذر 1393 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست  یک نمو نه آزمون ریا ضی پا یه دوم ابتدا یی قرار می دهم امید وارم  مورد تو جه  قرار بگیر د و داش آموزان بتوا نند از این آ زمون ها استفا ده کنند و هم چنین خانواده ها نیز با انواع سوالا ت امتحا نی آ شنا شو ند  

http://s5.picofile.com/file/8153829718/%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%B6%DB%8C_%D9%BE%D8%A7_%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF_%D8%A7_%DB%8C%DB%8C.docx.html    دانلود آزمون ریا ضی دو م ابتد ا یی امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 180
برچسب ها : دانلود یک نمو نه ریا ضی دوم ابتد ا یی,

تاريخ : پنجشنبه 6 آذر 1393 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون علو م تجربی پا یه ششم ابتد ا یی قرار می دهم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د 

http://s5.picofile.com/file/8153305542/pdf_3_pdfwee.pdf.html  : دانلود   آزمو ن علو م پا یه ششم امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 182
برچسب ها : دانلود آزمون علو م پا یه ششم ,

تاريخ : يکشنبه 2 آذر 1393 | 23 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون بنویسیم پا یه اول ابتدا یی قرار مید هم امیدوارم مورد تو جه اولیا و دانش آموزان دبستا ن خودما ن قرار بگیرد 

http://s5.picofile.com/file/8153306100/_%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%88%D9%84ab_ab_blogfa_com.doc.html  دا نلود آزمون بنویسیم  پا یه اول امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 225
برچسب ها : دانلود آ زمون مداد کاغذی پا یه اول ا بتدا یی ,

تاريخ : يکشنبه 2 آذر 1393 | 23 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |
وبلاگ همکار گرامی پایه ششم اقای قندی دراین وبلاگ پیوند خورده است دانش اموزان پایه ششم می توانند از مطالب ریاضی که همکار گرامی قرار داده اند استفاده بهینه داشته باشید

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : اخبا ر , | بازدید : 207
برچسب ها : ,

تاريخ : جمعه 16 آبان 1393 | 21 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست چند عکس از دانش آموزان دبستا ن شهید آیت  قرار میدهم که به منا سبت  ایا م شها دت  سالا ر شهیدان  امام حسین در محل آموزشگاه مذکور برگزار گرد ید قرار می دهم امیدوارم مورد توجه  دانش آموزان عزیز قرار بگیر د

 ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 306
برچسب ها : چند عکس از دانش آموزان شهید آیت مراسم محرم ,

تاريخ : دوشنبه 12 آبان 1393 | 23 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

به منظور استفا ده ی همکا ران جدول بودجه بند ی کتا ب های  پا یه اول ودو م را برای دانلود قرار دادم که همکا ران می توانند آن را دانلود کنند 

http://s5.picofile.com/file/8146638900/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D8%A7.pdf.html پایه اول 

http://s5.picofile.com/file/8146639418/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html  پا یه دوم امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 227
برچسب ها : ,

تاريخ : شنبه 26 مهر 1393 | 23 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

تصویری جالب از پارک قا يم شهر اسفراین در خراسا ن شما لی امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 224
برچسب ها : عکس شهر اسفراین ,

تاريخ : پنجشنبه 10 مهر 1393 | 0 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 236
برچسب ها : اولین روز مدرسه ,

تاريخ : چهارشنبه 9 مهر 1393 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : اخبا ر , | بازدید : 259
برچسب ها : به منا سبت بازگشا یی مدارس,

تاريخ : دوشنبه 7 مهر 1393 | 12 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد
.: Weblog Themes By VatanSkin :.