امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : اخبا ر , | بازدید : 58
برچسب ها : ,

تاريخ : سه شنبه 27 اسفند 1392 | 5 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 در این پست یک نمو نه دیگر پیک بها ری پا یه دو م ابتد ا یی قرار می دهم امید است مورد تو جه قرار بگیرد                                                                                                                                                                                                                                    دانلود در ادا مه مطلب                                                                                                          ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 65
برچسب ها : ,

تاريخ : يکشنبه 25 اسفند 1392 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 در این پست چند نمو نه پیک بها ری جهت استفاده ی همکا را ن گرامی قرار می دهم امید وارم مورد توجه قرار بگیر د این فایل ها به صورت زیپ شد ه است و با ید نرم افزار wirar داشته با شند و آ ن را از حا لت زیپ شد ه خا رج نما یند در ضمن برای استفا ده باید نر م افزار adobrader داشته با شند 

                                       دانلود در ادامه مطلب ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 68
برچسب ها : دانلود پیک بها ری اول و دو م و سو م ابتد ا یی,

تاريخ : يکشنبه 25 اسفند 1392 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

به اطلا ع همکا ران فر هنگی می رساند که چند نمو نه ضمن خد مت جد ید به صورت نر م افزار منتشر شد ه است که 

همکا را ن می توا نند نر م افزار ها ی مذ کور را از دایر ه ی ضمن خد مت در یا فت دارند به شر ح ذیل و جهت اطلا ع 

همکا ران اشا ره می شو د 

 

همكاران محترم جهت ثبت نام و دریافت درس افزار ، درخواست خود را به  مدیران محترم مدارس تحویل نمایند .

مهم :  شركت در تمام دوره ها برای همكاران بلا مانع است فقط همكاران محترم  دقت نمایند ،دوره هایی را ثبت نام نمایند كه قبلا نگذرانده اند . در غیر این صورت اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی مسولیتی در قبال عدم صدور گواهی نامه نخواهد داشت .

نكته : هردرس افزار دارای نام كاربری و رمز ورود فقط برای یك همكار می باشد ، بنابر این امكان استفاده یك درس افزار  برای چند همكار وجود ندارد .
نكته : زمان و نحوه ی برگزاری آزمون های دوره ها  ، متعاقبا از طریق همین سامانه اعلام خواهد شد . 

نكته : مبلغ دریافتی بابت تهیه درس افزار و خدمات پشتیبانی برگزاری آزمون ، توسط شركت طرف قرار داد می باشد .

 

ردیف

نام دوره

كد دوره

ساعت دوره

نوع دوره

شرایط فراگیر (رشته شغلی)

مبلغ  برگزاری دوره

1

روانشناسی خانواده

91301849

12

عمومی

همه

4000

  2

فناوری نوین آموزشی

92002503

24

تخصصی

همه

5000

3

روش های فعال یاددهی ویادگیری

91400322

32

تخصصی

همه

5000

4

پدافند غیر عامل

 93601820

12

تخصصی

همه

2000

5

آموزش الكترونیك

91400810

24

تخصصی

همه

5000

اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی
امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : اخبا ر , | بازدید : 111
برچسب ها : ضمن خد مت جد ید ,

تاريخ : چهارشنبه 7 اسفند 1392 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 در این پست چند نمو نه از عکس ها ی دا نش آموزان دبستا ن شهید آ یت قرار می دهم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : عکس , | بازدید : 102
برچسب ها : چند عکس از دانش آموزان شهید آ یت ,

تاريخ : چهارشنبه 7 اسفند 1392 | 2 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 در این پست یک نمو نه آزمون علو م دو م ابتد ا یی جهت استفا د ه ی همکا ران و دانش آموزا ن عزیز قرار می د هم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د . لا زم به یا د آوری است که فا یل مذ کور به صورت فشر د ه است با ید از حا لت زیپ خا رج نمو د بعد استفا د ه گر دد 

niloblog.com/allup/images/svrdnk18sajgh1t7h6.rar  آزمون علو م دوم ابتد ا یی امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 102
برچسب ها : دانلود علو م دوم ابتد ا یی ,

تاريخ : چهارشنبه 7 اسفند 1392 | 2 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 در این پست یک نمو نه آزمون ریا ضی دوم ابتدا یی جهت دانلوذ قرار می دهم امید است مورد توجه قرار بگیر د

niloblog.com/allup/images/gaq3lhyvlzzyeryc14r.rar آزمون ریا ضی دوم ابتد ا ییامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 116
برچسب ها : دانلود ریا ضی دوم ابتد ا یی,

تاريخ : جمعه 25 بهمن 1392 | 0 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 در این پست دو نمو نه آزمون هد یه آسما ن و ریا ضی دوم ابتدا یی  برای ما ه بهمن قرا رمی دهم امید وارم مورد تو جه دانش آموزان قرار بگیر د 

niloblog.com/allup/images/p1vhkmp2p47yk3utiqs.rar   

niloblog.com/allup/images/cz6luy62zd3vhwar21uc.rarامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 152
برچسب ها : دانلود آزمون علوم و هد یه پا یه دوم ابتد ا یی,

تاريخ : چهارشنبه 16 بهمن 1392 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 یک نمو نه آزمون علو م پا یه دوم ابتد ا یی جهت دانلود در این پست قرار می دهم امیدوارم مورد توجه قرار بگیر د 

niloblog.com/allup/images/ub4dl3hogjakcsswkdk3.rar   آزمون علو م دوم ابتدا یی امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 128
برچسب ها : دانلود علوم دو م ,

تاريخ : چهارشنبه 16 بهمن 1392 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 کسی که راست و دروغ برای او يکی است، "
چاپلوس" است.

کسی که پول مي گيرد تا دروغ بگويد، "
دلال" است.

کسی که دروغ می گويد تا پول بگيرد، "
گدا" است.

کسی که پول می گيرد تا راست و دروغ را تشخيص دهد، "
قاضی" است.

کسی که پول می گيرد تا راست و دروغ را بهتر نمایان سازد، "
وکيل" است.

کسی که با دروغ غریبه است و جز راست چيزی نمی گويد، "
بچه" است.

کسی که به خودش هم دروغ می گويد، "
متکبر" است.

کسی که حتی دروغ خودش را باور می کند، "
ابله" است.

کسی که سخنان دروغش شيرينست، "
شاعر" است.

کسی که علیرغم ميل باطنی خود دروغ می گويد، "
همسر" است.

کسی که اصلا دروغ نمی گويد، "
مرده" است.

کسی که دروغ می گويد و قسم هم می خورد، "
بازاری" است.

کسی که دروغ می گويد و خودش هم نمی فهمد، "
پرحرف" است.

کسی که دروغ گفتنش را مصلحت آمیز عنوان می کند، "
خوش خیال" است.

کسی که مردم سخنان دروغ او را در برخی مواقع راست می پندارند، "
سياستمدار" است.

کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند، "
ديوانه" است.

 

 امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : داستا ن 10, | بازدید : 133
برچسب ها : جملا ت جا لب,

تاريخ : دوشنبه 16 دی 1392 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

  در این پست یک نمو نه کا رنامه مستمر برای پا یه دو م ابتد ا یی جهت دانلود قرار می دهم امید وارم مورد استفا ده قرار بگیر د  .

www.niloblog.com/allup/images/r9g26qhycs2o8jem9yqo.rar دانلود 

 امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : نرم افزار آموزشی ,دانلود ها 14, | بازدید : 122
برچسب ها : دانلود کا رنامه مستمر نو بت اول پا یه دو م ابتد ا یی ,

تاريخ : دوشنبه 16 دی 1392 | 0 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 دراین پست چند عکس از مراسمهای مختلف که در آموزشگاه شهید آیت اسفراین برگزار شده جهت  استفا ده ی دانش آموزان قرار می دهم 

 ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : عکس , | بازدید : 165
برچسب ها : عکس دانش آموزان دبستا ن شهید آ یت اسفراین,

تاريخ : چهارشنبه 11 دی 1392 | 5 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 

بقیه عکس ها در ادامه مطلب ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : عکس , | بازدید : 142
برچسب ها : چند نمو نه عکس از مراسم های مختلف در دبستا ن شهید آ یت اسفراین,

تاريخ : يکشنبه 8 دی 1392 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 در این پست دو نوع پیک کلاس دوم ابتدایی قرار می دهم امیدوارم موردتوجه قرار بگیرد 

 

                                           دانلود در ادامه مطلب ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : مطا لب آموزشی , | بازدید : 157
برچسب ها : دانلود پیک هفته پایه دوم ابتدایی,

تاريخ : چهارشنبه 4 دی 1392 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

بقیه عکس ها در ادامه مطلب 

 ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : عکس , | بازدید : 165
برچسب ها : عکس درباره شب یلدا,

تاريخ : شنبه 30 آذر 1392 | 4 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

طلاعیه آموزشی شماره 23ـ سال 92
برگزاری دوره های غیر حضوری تقویت انس با قرآن كریم با همكاری رادیو قرآن
تحت عنوان: «مرحله سوم خانه قرآن»

به منظور ارتقاء معرفت و بصیرت دینی و تقویت انس با قرآن کریم، 4 عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت با همکاری رادیو قرآن به شیوه غیر حضوری (مجازی) برگزار خواهد شد. همکاران محترم با عنایت به ضوابط مندرج زیر می توانند نسبت به ثبت نام در این دوره ها اقدام نمایند:

عناوین و مشخصات دوره های آموزشی

ردیف

عنوان دوره

کد دوره

ساعت

فراگیران واجد شرایط

1

بررسی، تحلیل و روش تدریس
قرآن دوره اول ابتدایی

92501813

16

معلمان پایه های اول/دوم/سوم ابتدایی

2

بررسی، تحلیل و روش تدریس
قرآن دوره دوم ابتدایی

92501907

16

معلمان پایه های چهارم/پنجم/ششم ابتدایی

3

بررسی، تحلیل و روش تدریس
قرآن دوره اول متوسطه

92501405

16

دبیران قرآن، دینی و عربی
دوره اول متوسطه

4

بررسی، تحلیل و روش تدریس
قرآن دوره دوم متوسطه

92502501

16

دبیران قرآن، دینی و عربی
دوره دوم متوسطه

 

 

جدول زمان پخش آموزش از رادیو قرآن

ردیف

محتوای تدریس

روزهای پخش

ساعت پخش آموزش

آدرس پخش

شروع

خاتمه

1

کلاس اول ابتدایی

شنبه

30/19

20

رادیو قرآن:
 
امواج 
FMردیف 100 مگاهرتز
و 
AMردیف 585 کیلوهرتز

2

کلاس دوم ابتدایی

شنبه

3

کلاس سوم ابتدایی

یکشنبه

4

کلاس چهارم ابتدایی

یکشنبه

5

کلاس پنجم ابتدایی

دوشنبه

6

کلاس ششم ابتدایی

دوشنبه

7

کلاس هفتم (دوره اول متوسطه)

سه شنبه

8

کلاس سوم راهنمایی

سه شنبه

9

کلاس اول دبیرستان

چهارشنبه

10

کلاس دوم دبیرستان

چهارشنبه

11

کلاس سوم دبیرستان

چهارشنبه

 

 

سایر شرایط:
1 ـ زمان و محل ثبت نام:
همزمان با آغاز دهه مبارک فجر، از روز 12 بهمن سال 92 تا پایان اسفند سال جاری با مراجعه به سامانه LTMS

2 ـ زمان برگزاری و شیوه آزمون:

20 فروردین سال 93 لغایت 12 اردیبهشت 93 به شیوه مجازی و غیر حضوری از طریق سامانه LTMS  

3 ـ آدرس محتوای برنامه های پخش شده به صورت صوتی، متنی و فایل PDF:

برای دریافت فایل ها کلیک کنید:امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : اخبا ر , | بازدید : 173
برچسب ها : دوره ضمن خدمت با همکا ری رادیو قر آآ ن,

تاريخ : چهارشنبه 20 آذر 1392 | 2 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 در این پست دانلود چند نمو نه کا رت تشویقی امتیا ز دار جهت تشویق دانش آموزا ن قرار می دهم لازم به یا د آوری است که فا یل مذ کور به صورت زیپ شد ه است برای استفا ده با ید نر م افزار winrer داشته با شید 

niloblog.com/allup/images/tsb39zd3rxd6aan8yfz.rar   دانلود کا رت تشویقی امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : نرم افزار آموزشی , | بازدید : 175
برچسب ها : دانلود کا رت تشویقی,

تاريخ : چهارشنبه 20 آذر 1392 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 در این پست چند نمو نه عکس از مراسم بازگشا یی مدارس در دبستا ن شهید آ یت اسفراین  قرار می دهم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د 

 

 

 

 

 ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : عکس , | بازدید : 156
برچسب ها : عکس مراسم بازگشا یی دبستا ن شهید آ یت,

تاريخ : چهارشنبه 20 آذر 1392 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 

 

 امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : عکس , | بازدید : 138
برچسب ها : چند عکس از دانش آموزان ,

تاريخ : چهارشنبه 20 آذر 1392 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 در این پست نرم افزار جد ید گو گل ار ث را برای دانلود قرار می دهم 

امیدوارم مورد استفا ده قرار بگیر د این نرم افزار به صورت زیپ شد ه است و

برای این که از نرم افزار مر بو طه استفا د ه نما یید با ید نرم افزار winrer داشته با شید و از حا لت زیپ شد ه خا رج نما یید و سپس نرم افزار مذ بور را نصب نما یید

                          تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازیادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : نرم افزار آموزشی , | بازدید : 157
برچسب ها : دانلود نرم افزار گو گل ارث ور ژن جد ید ,

تاريخ : جمعه 10 آبان 1392 | 0 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |


امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : مطا لب آموزشی , | بازدید : 147
برچسب ها : ,

تاريخ : دوشنبه 6 آبان 1392 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 بد ین وسیله زما ن بر گزاری آموزش ضمن خد مت مجازی قوانین و مقررات تر بیت بد نی جهت اطلا ع همکا ران شرکت کنند ه در این   آزمون در این پست به شر ح ذیل اعلا م می شو د .

قابل توجه همكاران محترم بخش تربیت بدنی مدارس ، مناطق و استان ها
باسلام واحترام ؛
ضمن تبریك به مناسبت عید سعید غدیر به اطلاع همكاران محترم می رساند زمان برگزاری آزمون دوره ی آموزشیقوانین ومقررات تربیت بدنیبا كد 92305731 به مدت 16 ساعت ، به تفكیك استان ها به شرح ذیل اعلام می گردد:

  نام استان ها تاریخ های آزمون ساعت آزمون
گروه 1 آذربایجان شرقی- آذربایجان غربی - اردبیل -زنجان- همدان-كردستان 4 و 5 آبان 8 الی 24
گروه2 خراسان شمالی- خراسان رضوی-خراسان جنوبی- سمنان- گلستان-مازندران 7 و 8 آبان 8 الی 24
گروه3 استانهای سیستان و بلوچستان-كرمان-هرمزگان-یزد-فارس- اصفهان  11و 12آبان 8 الی 24
گروه 4 بوشهر- كهگیلویه وبویراحمد-چهارمحال وبختیاری-خوزستان-  لرستان-ایلام-كرمانشاه 14و15 آبان 8 الی 24
گروه5 شهر تهران -  مركزی - البرز-قم-گیلان-قزوین- شهرستانهای استان تهران 18و19 آبان 8 الی 24
 نكته1 : همكاران محترم هر استان فقط در روزهای مشخص شده می توانند در آزمون شركت نمایند.
نكته2: تاكید می گردد صرفا همكاران با رشته های شغلی"دبیر و آموزگاردرس تربیت بدنی ، مدیر و كارشناس امور ورزشی و رئیس یا سرپرست مجتمع های ورزشی استان ها"، مجاز به شركت در آزمون مذكور بوده و نمرات آزمون فقط برای آنان منظور خواهد گردید.

معاونت آموزش های كوتاه مدت
 امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : اخبا ر , | بازدید : 166
برچسب ها : زما ن دقیق آزمو ن ضمن خد مت تربیت بد نی ,

تاريخ : پنجشنبه 2 آبان 1392 | 4 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 من در این پست یک کتا ب مخصوص آموزش نقا شی را برای کسا نی که دوست دارند به صورت مقد ما تی آموزش نقا شی را یا د بگیر ند قرار می د هم امید وارم مورد تو جه    دانش آموزا ن قرار بگیر د لا زم به ذ کر است فا یل مذ کور به  صورت زیپ شد ه است با ید از حا لت زیپ شد ه خا رج نمود  وبعد مورد استفا د ه قرار بد هند برای این کار با ید نرم افزار  winrer داشته با شند تا از حا لت زیپ خارج نما یند .

                       دانلود در ادامه مطلب  

 ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : نرم افزار آموزشی , | بازدید : 227
برچسب ها : دانلود کتا ب نقا شی ,

تاريخ : دوشنبه 29 مهر 1392 | 2 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 در این پست دانلود کتا ب ها ی ورق زن رابرای دانلود و با زدید کا ربران گرامی قرار می د هم امید وارم مورد تو جه 

کسا نی که از این نر م افزا رها استفا د ه می کنند قرار بگیر د لا زم به ذکر است فا یل ها ی مذ کور به صو رت فشرد ه 

می با شد   

s1.picofile.com/file/7968977204/03riyazi_1_.rar.htmlریا ضی سو م 

s3.picofile.com/file/7976531070/oloom2_EXE.zip.htmlعلو م دوم 

s4.picofile.com/file/7968928709/riazi2.zip.html   ریا ضی دوم 

 

s1.picofile.com/file/7976534622/oloom6_EXE.zip.html  علو م ششم 

 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

 امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : | بازدید : 161
برچسب ها : دانلود کتا ب ها ی ورق زن , دانلود نرم افزار ها ی آموزشی , دانلود کتا ب ها ی پا یه دوم و سو م ابتد ا یی,

تاريخ : يکشنبه 28 مهر 1392 | 4 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 از تما می خوانند گان و با زدید کنند گا ن گرامی به خا طر بروز نشد ن وبلا گ در این چند مد ت معذ رت می خواهم 

 

 

        تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : اخبا ر , | بازدید : 167
برچسب ها : ,

تاريخ : يکشنبه 28 مهر 1392 | 4 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست از سا یت شا پر ک یک پیک مر بو ط به پا یه دوم ابتد ا یی 

دانلود کردم و برای استفا د ه و دانلود دانش آ موزان عزیز قرار می دهم امید است مورد تو جه قرار بگیر د        

                                                   

 s1.picofile.com/file/7976543973/peyke_adine_dovam_1392_7_26.zip.html    

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : مطا لب آموزشی ,اخبا ر , | بازدید : 178
برچسب ها : دانلود پیک برای دانش آموزان پا یه دو م ابتد ا یی,

تاريخ : يکشنبه 28 مهر 1392 | 4 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 من در این پست قصد دارم چند انتقا د نسبت به وزارت آ موزش و پرورش در    رابطه با مدارس غیر انتفا عی  داشته با شم . به نظر بند ه اگر قرا راست مدارس و آ موزش پیشر فته ای داشته با شیم با ید برای مجوز دادن برای ایجا د مدارس   غیر انتفا عی ووارد شد ن بخش خصو صی در این را بطه خیلی سفت و سخت بگیر د و به این آ سا نی مجوز صا در نکند . مگر فلسفه ی ایجا د مدارس غیر انتفا عی این نیست که بخش خصو صی بتوا ند آ موزش را متحول و در این راه سهمی داشته با شد . مگر قرار نیست این مدارس با ید متفا وت از بخش دولتی و مدارس دولتی با شد . چرا وزارت آ موزش و پرورش برای هر کسی که اقدام به این کا ر می کند فوری مجوز صا در و این مدارس به صورت قا رچ گو نه افزون پیدا می کنند . آ یا فقط آ موزشی که با ید رایگان با شد به صورت پولی در آ مده است . به نظر من با ید این گو نه مدارس اولا ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : مطا لب آموزشی , | بازدید : 246
برچسب ها : انتقا د و پیشنها د درمورد مدارس غیر دولتی ,

تاريخ : پنجشنبه 4 مهر 1392 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

   عکسی که در این صفحه قرار دادم از جشن شکو فه های دبستا ن شهید آ یت اسفراین است که خودم از نونها لا ن این مرزو بوم گر فتم ودر این پست قرار می دهم امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : عکس , | بازدید : 152
برچسب ها : عکس از جش شکو فه ها دبستا ن ,

تاريخ : پنجشنبه 4 مهر 1392 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 دراین پست دانلود دو کتاب تازه تا لیف پایه سوم ابتد ا یی قرا می دهم امید است مورد تو جه دوستا ن و همکا ران و دانش آ موزان پا یه سو م ابتدا یی قرار بگیر د  ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 4
موضوع : نرم افزار آموزشی , | بازدید : 220
برچسب ها : دانلود کتا ب ریا ضی ورق زن , دانلود کتا ب علو م ورق زن , دانلود کتا ب جدید پا یه سو م ابتدا یی ,

تاريخ : چهارشنبه 3 مهر 1392 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 فرا رسید ن بهارتعلیم و تربیت و سال تحصیلی  برتما می  همکا ران و دانش آموزان و  نو نها لا ن ایران عزیز مبا رک    با د امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 3
موضوع : اخبا ر , | بازدید : 153
برچسب ها : تصویر , بازگشا یی مدارس,

تاريخ : دوشنبه 1 مهر 1392 | 0 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد