تاريخ : شنبه 25 ارديبهشت 1395 | 2 | نویسنده : مسعود شکو هی فرادامه مطلب

برچسب ها :

تاريخ : جمعه 27 فروردين 1395 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمونه ازمون بنویسیم پا یه دوم ابتد ا یی قرار می دهم امید وارم مورد تو جه همکا ران و 

دانش آموزان گرامی قرار بگیر د 

                                                     دانلود بنویسیم دو م ابتد ا ییبرچسب ها :

تاريخ : جمعه 27 فروردين 1395 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه ازمون تستی هد یه اسما ن برای دانلود قرار مید هم امیدوارم مورد توجه شما دانش آموزان محترم قرار بگیر د 

                                           دانلود هد یه اسما ن   

 برچسب ها :

تاريخ : دوشنبه 19 بهمن 1394 | 2 | نویسنده : مسعود شکو هی فربرچسب ها :

تاريخ : جمعه 4 دی 1394 | 6 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آزمون ریاضی  برای آذر ما ه قرار می دهم امیدوارم مورد تو جه قرار بگیرد  لازم به 

ذکر است باید دانلود و سپس از حالت فشرده خارج نما یید 

                                                        دانلود برچسب ها :

تاريخ : جمعه 4 دی 1394 | 6 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست چند عکس از اشکال هند سی که دانش آموزان با ان ها در کلاس اشکال مختلف می سا زند قرار 

می دهم ادامه مطلب

برچسب ها :

تاريخ : دوشنبه 23 آذر 1394 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست نکا ت کلید ی علو م پا یه دوم ابتد ایی جهت استفا ده ی همکا ران و دانش آموزان قرار 

می دهم امید وارم مورد تو جه قر ار بگیر د 

                                                           دانلود برچسب ها :

تاريخ : دوشنبه 23 آذر 1394 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست چند عکس دسته جمعی از دانش آ موزان پا یه دوم دبستا ن شهید آیت قرار مید هم امید وارم مورد 

تو جه قرار بگیر د ادامه مطلب

برچسب ها :

تاريخ : سه شنبه 17 آذر 1394 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آزمون علوم دوم ابتدا یی جهت استفا د ه دا نش آموزان و همکا ران قرار مید هم

امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د لازم به ذکر است که فایل مذبور به صورت فشر د ه است برای استفا ده از

آن باید اول دانلود و سپس از حا لت زیپ شد ه خا رج نما یید

 

                                             دا نلودبرچسب ها :

تاريخ : جمعه 6 آذر 1394 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آزمون ریاضی دوم و فارسی نوشتا ری جهت  استفا ده ی دانش آموزان قرار می دهم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د 

                                                دا نلو د برچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 4 آذر 1394 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

دراین پست یک آزمون ریاضی دوم قرار مید هم امید وارم مورد تو جه دانش آموزان و همکا ران گرامی قرار بگیرد لازم به ذکر است فا یل مذکور به صورت فشرده است ابتدا با ید دانلود نما یید و سپس از حا لت فشرده خا رج نما یید .                      

                                             دانلود برچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 4 آذر 1394 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه ارزشیا بی مها رت نوشتا ری پا یه دوم ابتد ا یی قرار مید هم امید است مورد تو جه همکا ران گرامی و اولیا و دانش آموزان قرا ر بگیرد لازم به ذکر است آزمون مذکور به صورت فا یل زیپ شد ه است بعد از دانلود با ید از حا لت فشرده خا رج نما یید 

                                         دانلو د  

lبرچسب ها :

تاريخ : سه شنبه 3 آذر 1394 | 2 | نویسنده : مسعود شکو هی فرادامه مطلب

برچسب ها :

تاريخ : سه شنبه 19 آبان 1394 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فربرچسب ها :

تاريخ : سه شنبه 19 آبان 1394 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فربرچسب ها :

تاريخ : دوشنبه 18 آبان 1394 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

فرارسیدن سال تحصیلی  جد ید به تما می دانش آموزا ن و همکا را ن گرا می تبر یک و تهنیت عر ض می نما یم و از امشب تصمیم گر فتم که وبلا گ خودم را فعا ل نگه دارم و از این که مد تی است در وبلا گ خودم  مطلب جد ید ی قرار ندادم صمیما نه عذر خوا هی می گر دد برچسب ها :

تاريخ : جمعه 11 ارديبهشت 1394 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

 در این پست یک نمو نه آزمون تستی پا یه دو م ابتد ا یی قرار مید هم  امید است مورد تو جه قرار بگیر د 

 

                            دا نلو د 

http://s4.picofile.com/file/8185881500/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.rar.htmlبرچسب ها :

تاريخ : جمعه 11 ارديبهشت 1394 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

 دراین پست یک آزمو ن از کل کتا ب ها ی دو م ابتد ا یی قرار مید هم امیدوارم مورد تو جه دانش آموزان عزیز قرار بگیرد 

                                            دانلو د                              

 http://s4.picofile.com/file/8185877734/farvar_din.pdf.htmlبرچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 30 بهمن 1393 | 23 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آ زمون فا رسی  بنویسیم  دو م ابتد ا یی قرار می دهم  امید وارم مورد تو جه دانش آموزا ن قرا ر بگیر د  لا زم به یا د ا وری است  که برا ی استفا ده از این آ زمون ودانلو د آ ن با ید نر م افزار پی دی اف  داشته با شید  

 

                                                         

                                      دا نلو د بنویسیم دو م  ابتد ا یی 

http://s4.picofile.com/file/8172045868/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf.htmlبرچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 15 بهمن 1393 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آزمون ریا ضی پا یه دو م ابتد ا یی می دهم امید است مور د تو جه دانش آموزان و اولیا گرامی قرار بگیر د لازم به ذکر است برای دانلود با ید نر م افزار winrar 

داشته با شید 

                                                دا نلو د ریا ضی دو م ابتد ا یی 

http://s5.picofile.com/file/8168313334/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_.rar.htmlبرچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 15 بهمن 1393 | 0 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آ زمون مد اد کا غذ ی علو م ابتد ا یی جهت استفا د ه ی دانش آموزا ن گرا می قرا ر  می د هم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د 

 

                                           دا نلود علو م  دو م ابتد ا یی             

http://s5.picofile.com/file/8168311034/Oloom_2Eb_Bahman_Dabestaneeshgh.rar.htmlبرچسب ها :

تاريخ : سه شنبه 16 دی 1393 | 23 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آزمون املا پا یه دوم ابتدا یی قرار می دهم امیدوارم مورد تو جه دانش آموزان قرار بگیرد 

 

 

                                                                         دانلود 

http://s4.picofile.com/file/8162122226/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7_%DB%8C%DB%8C.rar                           

                                               تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدبرچسب ها :

تاريخ : سه شنبه 16 دی 1393 | 23 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه پیک پا یه دوم ابتد ا یی جهت استفا ده ی دانش آموزان و همکا ران گرامی قرار می دهم 

امیدوارم مورد تو جه قرار بگیر د . لازم به ذکر است با ید از حا لت زیپ شد ه خا رج نمود و سپس استفا ده کرد 

 

 

                              دانلود یک نمو نه پیک دوم  ابتدا یی 

http://s4.picofile.com/file/8162119892/sibe_ghermez_7_92.rar.html

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدبرچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 27 آذر 1393 | 20 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آزمون ریا ضی دو م ابتد ا یی قرار می د هم امید است مورد تو جه 

همکا ران و دانش آموزا ن و اولیا گرامی قرار بگیر د . لا زم به دکر است فا یل مذ کور به صورت  فشر د ه قرا ردا د ه شد  ه است بعد از این که دا نلود شد با ید نر م افزار win rare داشته 

با شید تا از حا لت زیپ شد  ه خا رج نما یید و همچنین نرم افزار پی دی اف هم روی را یا نه 

شما نصب با شد  

                                                   دا نلود  

http://s5.picofile.com/file/8158088326/930915.rar.htmlبرچسب ها :

تاريخ : پنجشنبه 27 آذر 1393 | 18 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه آزمون علمی پا یه دو م ابتد ا یی قرار می د هم امید وارم مورد        تو جه قرا ر بگیرد لا زم به ذکر است برای دانلود این آزمون با ید هم نر م افزار winrar و        نرم افزار adob reaider یا هما ن پی دی اف را داشته با شید

                               دا نلود  آزمون علمی دوم ابتد ا یی                                          http://s5.picofile.com/file/8158073868/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_www_nazak_ir.rar.htmlبرچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه ارزشیا بی اجتما عی سو م قرار می دهم امید است مورد تو جه قرار بگیر د 

 

 

                                                         دانلود 

http://s5.picofile.com/file/8155136676/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%B9%DB%8C_%D8%B3%D9%88_%D9%85.pdf.htmlبرچسب ها :

تاريخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 | 19 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

عکس از مقبره حا فظ شیرازی مقبر ه این شا عر نامدار در شهر شیراز قرار دارد و یک کتا ب معروف به نا م دیوان 

حا فظ دارد اکثر فا ل ها یی که مر دم برای خود می گیر ند از روی همین کتا ب دیوان حا فظ می با شد برچسب ها :

تاريخ : سه شنبه 11 آذر 1393 | 20 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

یکی از روش های جد ید در جمع ها ی دورقمی یا تفریق دورقمی جمع و تفر یق ها ی تقر یبی است که در  

عد د ها ی دو رقمی و سه رقمی بر مبنا ی 10 است و برای استفا د ه ی دانش آموزا ن این جدول تقر یبی را قرار می د هم امید وارم مورد تو جه و دقت قرار بگیر د و دانش آموزا ن عز یز بتو ا نند از این جدو ل  استفا د ه بکنند 

 

   

 برچسب ها :

تاريخ : سه شنبه 11 آذر 1393 | 19 | نویسنده : مسعود شکو هی فربرچسب ها :

تاريخ : دوشنبه 10 آذر 1393 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر

در این پست یک نمو نه ارزشیا بی مها رت نوشتا ری پا یه دوم ابتدا یی جهت دانلود و             استفا ده ی دانش آموزان قرار مید هم امیدوارم مورد تو جه قرار بگیر د برای دانلود فقط           نرم افزار word باید داشته با شید 

 

                                 دانلوذ مها رت نوشتا ری 

http://s5.picofile.com/file/8154770026/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%A7_%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A7_%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_1.docx.html

 برچسب ها :

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد
  • سخیف