در این پست یک نمونه ازمون بنویسیم پا یه دوم ابتد ا یی قرار می دهم امید وارم مورد تو جه همکا ران و 

دانش آموزان گرامی قرار بگیر د 

                                                     دانلود بنویسیم دو م ابتد ا ییامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 9
برچسب ها : دانلود ازمون بنویسیم ,

تاريخ : جمعه 27 فروردين 1395 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه ازمون تستی هد یه اسما ن برای دانلود قرار مید هم امیدوارم مورد توجه شما دانش آموزان محترم قرار بگیر د 

                                           دانلود هد یه اسما ن   

 امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م , | بازدید : 5
برچسب ها : دانلود هد یه اسما ن دوم ابتدا یی,

تاريخ : جمعه 27 فروردين 1395 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 68
برچسب ها : چند عکس در مورد واحد پول ,

تاريخ : دوشنبه 19 بهمن 1394 | 2 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون ریاضی  برای آذر ما ه قرار می دهم امیدوارم مورد تو جه قرار بگیرد  لازم به 

ذکر است باید دانلود و سپس از حالت فشرده خارج نما یید 

                                                        دانلود امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م , | بازدید : 78
برچسب ها : دانلود آزمون ریاضی دوم ابتدا یی,

تاريخ : جمعه 4 دی 1394 | 6 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست چند عکس از اشکال هند سی که دانش آموزان با ان ها در کلاس اشکال مختلف می سا زند قرار 

می دهم ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 81
برچسب ها : چند عکس از اشکا ل هند سی ,

تاريخ : جمعه 4 دی 1394 | 6 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست نکا ت کلید ی علو م پا یه دوم ابتد ایی جهت استفا ده ی همکا ران و دانش آموزان قرار 

می دهم امید وارم مورد تو جه قر ار بگیر د 

                                                           دانلود امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : دانلود ها 14, | بازدید : 124
برچسب ها : دانلود نکات کلید ی علو م دوم ابتد ا یی ,

تاريخ : دوشنبه 23 آذر 1394 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست چند عکس دسته جمعی از دانش آ موزان پا یه دوم دبستا ن شهید آیت قرار مید هم امید وارم مورد 

تو جه قرار بگیر د ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 213
برچسب ها : عکس دسته جمعی دانش آموزان پا یه دوم دبستا ن ایت ,

تاريخ : دوشنبه 23 آذر 1394 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون علوم دوم ابتدا یی جهت استفا د ه دا نش آموزان و همکا ران قرار مید هم

امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د لازم به ذکر است که فایل مذبور به صورت فشر د ه است برای استفا ده از

آن باید اول دانلود و سپس از حا لت زیپ شد ه خا رج نما یید

 

                                             دا نلودامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 171
برچسب ها : دانلود یک نمو نه آزمون علو م دوم ابتدا یی,

تاريخ : سه شنبه 17 آذر 1394 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون ریاضی دوم و فارسی نوشتا ری جهت  استفا ده ی دانش آموزان قرار می دهم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د 

                                                دا نلو د امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 169
برچسب ها : دانلود یک نمو نه آزمون ریاضی و بنویسیم دوم ,

تاريخ : جمعه 6 آذر 1394 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

دراین پست یک آزمون ریاضی دوم قرار مید هم امید وارم مورد تو جه دانش آموزان و همکا ران گرامی قرار بگیرد لازم به ذکر است فا یل مذکور به صورت فشرده است ابتدا با ید دانلود نما یید و سپس از حا لت فشرده خا رج نما یید .                      

                                             دانلود امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 124
برچسب ها : دانلود یک نمو نه آزمون ریاضی دوم ,

تاريخ : چهارشنبه 4 آذر 1394 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه ارزشیا بی مها رت نوشتا ری پا یه دوم ابتد ا یی قرار مید هم امید است مورد تو جه همکا ران گرامی و اولیا و دانش آموزان قرا ر بگیرد لازم به ذکر است آزمون مذکور به صورت فا یل زیپ شد ه است بعد از دانلود با ید از حا لت فشرده خا رج نما یید 

                                         دانلو د  

lامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م , | بازدید : 94
برچسب ها : دانلود ارزشیا بی و مها رت نوشتا ری دوم ,

تاريخ : چهارشنبه 4 آذر 1394 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |ادامه مطلب

امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 506
برچسب ها : چند عکس از مراسم های مختلف در دبستا ن شهد آیت,

تاريخ : سه شنبه 3 آذر 1394 | 2 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 122
برچسب ها : عکس دانش آموزان دبستا ن شهید آیت ما ه محرم,

تاريخ : سه شنبه 19 آبان 1394 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 112
برچسب ها : عکس دانش آموزان پا یه دو م ابتد ایی شهید آ یت ,

تاريخ : سه شنبه 19 آبان 1394 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

فرارسیدن سال تحصیلی  جد ید به تما می دانش آموزا ن و همکا را ن گرا می تبر یک و تهنیت عر ض می نما یم و از امشب تصمیم گر فتم که وبلا گ خودم را فعا ل نگه دارم و از این که مد تی است در وبلا گ خودم  مطلب جد ید ی قرار ندادم صمیما نه عذر خوا هی می گر دد امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : اخبا ر , | بازدید : 139
برچسب ها : آغاز سال تحصیلی ,

تاريخ : دوشنبه 18 آبان 1394 | 3 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 در این پست یک نمو نه آزمون تستی پا یه دو م ابتد ا یی قرار مید هم  امید است مورد تو جه قرار بگیر د 

 

                            دا نلو د 

http://s4.picofile.com/file/8185881500/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.rar.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 412
برچسب ها : دانلود آزمو ن تستی پا یه دوم ,

تاريخ : جمعه 11 ارديبهشت 1394 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

 دراین پست یک آزمو ن از کل کتا ب ها ی دو م ابتد ا یی قرار مید هم امیدوارم مورد تو جه دانش آموزان عزیز قرار بگیرد 

                                            دانلو د                              

 http://s4.picofile.com/file/8185877734/farvar_din.pdf.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 437
برچسب ها : دانلود یک آزمو ن از کل کتا ب ها ی دوم ابتدا یی,

تاريخ : جمعه 11 ارديبهشت 1394 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آ زمون فا رسی  بنویسیم  دو م ابتد ا یی قرار می دهم  امید وارم مورد تو جه دانش آموزا ن قرا ر بگیر د  لا زم به یا د ا وری است  که برا ی استفا ده از این آ زمون ودانلو د آ ن با ید نر م افزار پی دی اف  داشته با شید  

 

                                                         

                                      دا نلو د بنویسیم دو م  ابتد ا یی 

http://s4.picofile.com/file/8172045868/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 591
برچسب ها : دانلود آزمون بنویسیم دو م ابتد ا یی ,

تاريخ : پنجشنبه 30 بهمن 1393 | 23 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون ریا ضی پا یه دو م ابتد ا یی می دهم امید است مور د تو جه دانش آموزان و اولیا گرامی قرار بگیر د لازم به ذکر است برای دانلود با ید نر م افزار winrar 

داشته با شید 

                                                دا نلو د ریا ضی دو م ابتد ا یی 

http://s5.picofile.com/file/8168313334/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_.rar.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 609
برچسب ها : دانلود ریاضی دو م ابتد ا یی,

تاريخ : چهارشنبه 15 بهمن 1393 | 1 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آ زمون مد اد کا غذ ی علو م ابتد ا یی جهت استفا د ه ی دانش آموزا ن گرا می قرا ر  می د هم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د 

 

                                           دا نلود علو م  دو م ابتد ا یی             

http://s5.picofile.com/file/8168311034/Oloom_2Eb_Bahman_Dabestaneeshgh.rar.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 628
برچسب ها : د انلود علو م دوم ابتد ا یی ,

تاريخ : چهارشنبه 15 بهمن 1393 | 0 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون املا پا یه دوم ابتدا یی قرار می دهم امیدوارم مورد تو جه دانش آموزان قرار بگیرد 

 

 

                                                                         دانلود 

http://s4.picofile.com/file/8162122226/%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7_%DB%8C%DB%8C.rar                           

                                               تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 628
برچسب ها : ,

تاريخ : سه شنبه 16 دی 1393 | 23 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه پیک پا یه دوم ابتد ا یی جهت استفا ده ی دانش آموزان و همکا ران گرامی قرار می دهم 

امیدوارم مورد تو جه قرار بگیر د . لازم به ذکر است با ید از حا لت زیپ شد ه خا رج نمود و سپس استفا ده کرد 

 

 

                              دانلود یک نمو نه پیک دوم  ابتدا یی 

http://s4.picofile.com/file/8162119892/sibe_ghermez_7_92.rar.html

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 583
برچسب ها : دانلود یک نمو نه پیک پا یه دوم ابتد ا یی ,

تاريخ : سه شنبه 16 دی 1393 | 23 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون ریا ضی دو م ابتد ا یی قرار می د هم امید است مورد تو جه 

همکا ران و دانش آموزا ن و اولیا گرامی قرار بگیر د . لا زم به دکر است فا یل مذ کور به صورت  فشر د ه قرا ردا د ه شد  ه است بعد از این که دا نلود شد با ید نر م افزار win rare داشته 

با شید تا از حا لت زیپ شد  ه خا رج نما یید و همچنین نرم افزار پی دی اف هم روی را یا نه 

شما نصب با شد  

                                                   دا نلود  

http://s5.picofile.com/file/8158088326/930915.rar.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م , | بازدید : 566
برچسب ها : د انلود ریا ضی دوم ابتد ا یی ,

تاريخ : پنجشنبه 27 آذر 1393 | 20 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون علمی پا یه دو م ابتد ا یی قرار می د هم امید وارم مورد        تو جه قرا ر بگیرد لا زم به ذکر است برای دانلود این آزمون با ید هم نر م افزار winrar و        نرم افزار adob reaider یا هما ن پی دی اف را داشته با شید

                               دا نلود  آزمون علمی دوم ابتد ا یی                                          http://s5.picofile.com/file/8158073868/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_www_nazak_ir.rar.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 605
برچسب ها : دانلود آزمون علمی دو م ابتد ا یی,

تاريخ : پنجشنبه 27 آذر 1393 | 18 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه ارزشیا بی اجتما عی سو م قرار می دهم امید است مورد تو جه قرار بگیر د 

 

 

                                                         دانلود 

http://s5.picofile.com/file/8155136676/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7_%D8%B9%DB%8C_%D8%B3%D9%88_%D9%85.pdf.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آ زمون ها پا یه سو م ابتد ا یی,دانلود ها 14, | بازدید : 695
برچسب ها : دانلود ارزشیا بی اجتما عی سو م ابتدا یی ,

تاريخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

عکس از مقبره حا فظ شیرازی مقبر ه این شا عر نامدار در شهر شیراز قرار دارد و یک کتا ب معروف به نا م دیوان 

حا فظ دارد اکثر فا ل ها یی که مر دم برای خود می گیر ند از روی همین کتا ب دیوان حا فظ می با شد امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : مکا ن ها ی تا ریخی ایران , | بازدید : 629
برچسب ها : عکس از مقبره حافظ شیرازی,

تاريخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 | 19 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

یکی از روش های جد ید در جمع ها ی دورقمی یا تفریق دورقمی جمع و تفر یق ها ی تقر یبی است که در  

عد د ها ی دو رقمی و سه رقمی بر مبنا ی 10 است و برای استفا د ه ی دانش آموزا ن این جدول تقر یبی را قرار می د هم امید وارم مورد تو جه و دقت قرار بگیر د و دانش آموزا ن عز یز بتو ا نند از این جدو ل  استفا د ه بکنند 

 

   

 امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : دانستنی ها ,عکس , | بازدید : 639
برچسب ها : جدول اعداد تقریبی ,

تاريخ : سه شنبه 11 آذر 1393 | 20 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : عکس , | بازدید : 640
برچسب ها : عکس اهرام ثلا ثه,

تاريخ : سه شنبه 11 آذر 1393 | 19 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه ارزشیا بی مها رت نوشتا ری پا یه دوم ابتدا یی جهت دانلود و             استفا ده ی دانش آموزان قرار مید هم امیدوارم مورد تو جه قرار بگیر د برای دانلود فقط           نرم افزار word باید داشته با شید 

 

                                 دانلوذ مها رت نوشتا ری 

http://s5.picofile.com/file/8154770026/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%A7_%D8%B1%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%A7_%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_1.docx.html

 امتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 676
برچسب ها : دانلود مهارت نوشتا ری دوم ابتدا یی ,

تاريخ : دوشنبه 10 آذر 1393 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |

در این پست یک نمو نه آزمون ریا ضی پا یه دو م ابتد ا یی قرار می دهم امیدوارم مورد تو جه دانش آموزان عزیز و اولیا گرامی قرار بگیر د 

 

http://s5.picofile.com/file/8154030476/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%DB%8C.docx.htmlامتیاز بدهید : 1 2 3 4 5 6 | امتیاز : 0
موضوع : آزمون ها پا یه دو م ,دانلود ها 14, | بازدید : 670
برچسب ها : دانلود آزمون ریاضی دوم ابتدا یی,

تاريخ : پنجشنبه 6 آذر 1393 | 22 | نویسنده : مسعود شکو هی فر |
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد
.: Weblog Themes By VatanSkin :.